सम्पर्क

*


ईलाका प्रशासन कार्यालय , सिंगटीबजार, दोलखा

ठेगाना :

फोन नं : 049410024

फ्याक्स : 049410024

इमेल : aaosingati24@gmail.com